Informatische Grundlagen in der allgemeinen Lehrkräftebildung
by Seegerer, Stefan, Michaeli, Tilman and Romeike, Ralf
Reference:
Seegerer, Stefan, Michaeli, Tilman and Romeike, Ralf: Informatische Grundlagen in der allgemeinen Lehrkräftebildung, In: Humbert, Ludger (ed.): INFOS 2021 – 19. GI-Fachtagung Informatik und Schule, Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2021.
Bibtex Code:
@inproceedings{d42db1a4,
				Author = {Seegerer, Stefan and Michaeli, Tilman and Romeike, Ralf},

				Booktitle = {INFOS 2021 – 19. GI-Fachtagung Informatik und Schule},

				Editor = {Humbert, Ludger},

				Publisher = {Gesellschaft für Informatik, Bonn},

				Title = {Informatische Grundlagen in der allgemeinen Lehrkräftebildung},

				Url = {https://computingeducation.de/pub/2021_Seegerer-Michaeli-Romeike_INFOS21.pdf},

				Year = {2021}

			}

back to publication list

Powered by bibtexbrowser